Algemene voorwaarden

Algemeen
ijgen weise is opgericht door Mirjam Blom en Jitte Galbraith. ijgen weise richt zich op coaching, training, workshop en bijscholing binnen het werkveld persoonlijke ontwikkeling in de ruimste zin van het woord. ijgen weise is aangesloten bij de Kamer van Koophandel en is ingeschreven onder het nummer: 69654387.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van ijgen weise en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Vertrouwelijkheid

ijgen weise is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies, workshops en / trainingen. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Voor kinderen onder de 16 jaar oud wordt toestemming gevraagd aan de ouders.  

 

Dossier en registratie

ijgen weise werkt met het registratiesysteem Mextra. Mextra is een ECD / cliënt portaal met zorginhoudelijke focus. Hierin worden verslagen van gesprekken toegevoegd in een dossier. Wanneer u zich aanmeldt bij ijgen weise wordt, voor het ontvangen van coaching direct een dossier aangemaakt. In Mextra wordt gewerkt met veelal privacy gevoelige informatie, deze privacy moet goed gewaarborgd worden. Om dat  te kunnen waarborgen werkt Mextra volgens het 'Pivacy by design' principe en voldoen we aan NEN7510 & ISO27002. Voor meer informatie over privacy, klik op onze link: privacyverklaring.

 

Coaching / begeleiding kinderen tot 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de ander gezaghebbende ouder wordt geinformeerde over de begeleiding en hier zijn / haar toestemming voor geeft.

 

Hij / zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij / zij de consequenties daarvan op zich neemt. ijgen weise kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Regels rond een afspraak voor kinderen

Bij ijgen weise hechten we veel waarde aan het maken van duidelijke afspraken. Dit betekend dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachsessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussengesprek en / of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

 

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina 'tarieven' van de website van ijgen weise (www.ijgenweise.nl). Voor coachsessies zijn de tarieven inclusief BTW (21%). Voor de hulpverlening GGZ, organisaties en bedrijven hanteren wij andere tarieven.

 

Betalingsvoorwaarden

Voor coachsessies zijn de tarieven inclusief BTW (21) en inclusief gebruik van materialen. U ontvangt een factuur na elke coachsessie, tenzij anders overeengekomen. Alle facturen dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

 

Als er niet binnen de  afgesproken termijn betaald wordt, stuurt ijgen weise een betalingsherinnering. Indien u niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichtingen voldoet, dan is ijgen weise gerechtigdheid bij de tweede herinnering administratiekosten van  €5,00 per factuur, in rekening te brengen..Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van ijgen weise, is ijgen weise genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

 

Bij een betalingsachterstand is ijgen weise gerechtigd verdere behandeling tijdelijk stop te zetten, tot er aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

Annulering

Bij verhindering van de gemaakte coach afspraak, kan uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd en wordt de voor u gereserveerde tijd en kosten niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt ( afhankelijk van de omstandigheden ) de voor u gereserveerde tijd en kosten gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk per mail of via 06- nummer, zie contactinformatie.

 

Aansprakelijkheid

Het advies van ijgen weise is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. ijgen weise is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in de verband met de geboden diensten door ijgen weise, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ijgen weise.

 

Verwijzing huisarts of specialist

Er is geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig om een afspraak te maken bij ijgen weise.

 

Vergoeding verzekering

De gemaakte afspraak of coachsessie bij ijgen weise wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.